اپلیکیشن

اپلیکیشنی که گریه نوزادان را ترجمه می کند

نوزادان تمامی درخواست ها و مشکلاتشان را با گریه کردن بیان می کنند.گریه هایی که اغلب برای والدین غیر قابل…